Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Thông báo 43/TB-VPCP 2023 kết luận tình hình đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 Hà Nội cập nhật 03/2023

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/TB-VPCP Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRẦN HỒNG HÀ TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Thông báo 43/TB-VPCP 2023 kết luận tình hình đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 Hà Nội cập nhật 02/2023

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 43/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRẦN HỒNG HÀ TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 4 – VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Ngày 09 tháng 02 năm 2023, tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp xem xét về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội (Dự án). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, ngành: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp và lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã kết luận như sau:

1. Đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp của Thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh trong việc tổ chức triển khai thực hiện Dự án. Ủy ban nhân dân các địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo của từng các địa phương và đã thống nhất Quy chế chung để tổ chức thực hiện; đặc biệt là thành phố Hà Nội đã làm tốt vai trò là đầu mối tổ chức thực hiện Dự án, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ toàn Dự án theo đúng Nghị quyết của Quốc hội. Công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư đã được các địa phương làm tốt, đảm bảo tiến độ đã đề ra, tạo sự đồng thuận của người dân trong vùng Dự án.

2. Về các kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh:

a) Đối với các địa phương: Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/8/2022 của Chính phủ đã quy định rõ thẩm quyền của các địa phương; đồng thời, cho phép áp dụng một số cơ chế, chính sách về chỉ định thầu, khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, các công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… Căn cứ vào đó, các địa phương thực hiện theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Yêu cầu Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân hai tỉnh Hưng Yên và Bắc Ninh tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan tại cuộc họp, chủ động quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của mình trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (bao gồm việc chđịnh thầu các dự án cải tạo, mở rộng nghĩa trang phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho Dự án), phê duyệt các dự án thành phần… phải thực hiện theo đúng cơ chế, chính sách đã được quy định tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 106/NQ-CP của Chính phủ bảo đảm tiến độ triển khai Dự án. Lưu ý:

– Về việc mở rộng, cải tạo, chỉnh trang các nghĩa trang hiện có phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho Dự án: các địa phương thực hiện việc chỉ định theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

– Về việc xây mới các nghĩa trang: phải có quy hoạch được duyệt, phù hợp với các quy hoạch khác có liên quan, đồng bộ với các hạ tầng kinh tế – xã hội.

– Việc sử dụng vốn hợp pháp của địa phương (Cho công tác giải phóng mặt bằng, đền bù, tái định cư) phải trên cơ sở dự án được duyệt theo đúng quy định; phải duyệt dự án cho nhanh để đẩy nhanh hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

– Vấn đề phê duyệt các dự án thành phần cn lưu ý:

+ Không chia nhỏ các tiểu dự án;

+ Phải tiên lượng, dự toán cho phù hợp, không đẩy tổng mức đầu tư lên cao làm ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn chung của toàn bộ Dự án.

– Các nút giao giữ nguyên như Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã được Quốc hội, Chính phủ chấp thuận; lưu ý các nút giao cắt phải khác đồng mức.

– Điều chỉnh cao độ tĩnh không các cầu cạn cho phù hợp; thiết kế mặt cắt ngang cầu qua sông phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch và xu thế phát triển trong tương lai.

b) Đối với các Bộ, ngành:

Yêu cầu các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường chủ động, khẩn trương hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh. Trong đó:

– Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng theo thẩm quyền, phối hợp, hướng dẫn khâu thẩm định, thiết kế, thi công các Dự án.

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm xem xét và có ý kiến thỏa thuận với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phương án thiết kế các công trình cầu qua sông có đê thuộc Dự án.

– Bộ Tài nguyên và Môi trường: sớm xem xét và có ý kiến về đề xuất của Ban Chỉ đạo về những nội dung liên quan; thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường các Dự án thành phn, bao gồm các dự án khai thác mvật liệu xây dựng trong tháng 2/2023.

– Bộ Công Thương phối hợp, giúp đỡ các địa phương về việc thỏa thuận giải pháp thiết kế di chuyển, bảo vệ hệ thống điện cao thế (110KV, 220 KV, 500 KV) trong phạm vi giải phóng mặt bằng của Dự án.

3. Yêu cầu chung: Thành phố Hà Nội là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện Dự án và báo cáo kết quả triển khai Dự án, bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ toàn Dự án và chủ trì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh chủ trương đầu tư trong trường hợp phát sinh các yếu tố dẫn đến điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Các Bộ: KHĐT, TC, GTVT, XD, CT;

– UBND thành phố Hà Nội;
– UBND các tỉnh: Bắc Ninh, Hưng Yên;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, QHĐP; NN
– Lưu: VT, CN (2b). Hong (
9b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password