Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Thông báo 54/TB-VPCP 2023 kết luận tổ chức kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam cập nhật 03/2023

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/TB-VPCP Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRẦN HỒNG HÀ VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 80 NĂM RA
Thông báo 54/TB-VPCP 2023 kết luận tổ chức kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương Văn hóa Việt Nam cập nhật 02/2023

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 54/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRẦN HỒNG HÀ VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 80 NĂM RA ĐỜI ĐỀ CƯƠNG VỀ VĂN HÓA VIỆT NAM

Trên cơ sở Đề án số 01/ĐA-BCSĐ ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 – 2023) và báo cáo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng về kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có ý kiến như sau:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

a) Hoàn thiện Đề án và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943-2023) theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại văn bản số 6012-CV/VPTW ngày 06 tháng 2 năm 2023.

b) Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 – 2023) – Khởi nguồn và động lực phát triển”. Hội thảo sẽ tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung trọng tâm về “Giá trị lý luận và thực tiễn của Đề cương về Văn hóa Việt Nam” và “Văn hóa, con người Việt Nam – Nền tảng tinh thần, động lực phát triển đất nước trong giai đoạn mới”.

c) Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt nam với chủ đề “Đề cương Văn hóa Việt Nam – Những dấu ấn Lịch sử”, bảo đảm tính chính luận, chất lượng nghệ thuật, giàu cảm xúc, lan tỏa mạnh mẽ vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững của đất nước.

d) Xây dựng Phim tài liệu, tổ chức Tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam. Phim tài liệu sẽ tập trung làm rõ bối cảnh ra đời, ý nghĩa lịch sử và giá trị lý luận, thực tiễn của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”; quá trình vận dụng, phát triển những tư tưởng cốt lõi của Đề cương trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng nhằm xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước.

đ) Tổ chức Hội nghị Sơ kết triển khai Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021.

e) Chỉ đạo hoạt động kỷ niệm tại các địa phương: Tọa đàm, hội thảo khoa học, triển lãm nghệ thuật, nói chuyện chuyên đề; tổ chức thi tìm hiểu về Đề cương… Qua đó, làm rõ khẳng định và tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, lâu bền của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”.

2. Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ nội dung Đề án số 01/ĐA-BCSĐ ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chủ động, khẩn trương tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” với các hình thức đa dạng, phù hợp đảm bảo tính kế thừa, đổi mới, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, hướng tới nhiều đối tượng, có sức lan tỏa sâu rộng.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông theo dõi, quản lý chặt chẽ hoạt động thông tin, tuyên truyền trên báo chí – xuất bản, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở về sự kiện; chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tổ chức thông tin, tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm.

4. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tăng cường thời lượng phát sóng, phát thanh tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam. Đài Truyền hình Việt Nam chuẩn bị tốt các điều kiện để truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 80 năm “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (thời gian dự kiến vào tối ngày 28/02/2023) và phát sóng Phim tài liệu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện vào khung giờ phù hợp, ý nghĩa trong dịp kỷ niệm.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành tại địa phương tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” theo yêu cầu tại Đề án số 01/ĐA-BCSĐ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phù hợp với tình hình thực tế tại các địa phương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tưng CP (để b/c);
– Thường trực Ban Bí thư (để
b/c);
– Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
– UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Ủy ban VHGD của QH;

– VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các V TH, QHĐP, QHQT, KTTH,TCCV;
– L
ưu: VT, KGVX(3b),đdt.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password