Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Thông báo 820/TB-UBDT 2023 kết luận tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ trọng tâm cập nhật 06/2023

ỦY BAN DÂN TỘC------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 820/TB-UBDT Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2023 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC TẠI CUỘC HỌP NGHE BÁO CÁO TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI MỘT
Thông báo 820/TB-UBDT 2023 kết luận tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ trọng tâm cập nhật 05/2023

ỦY BAN DÂN TỘC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 820/TB-UBDT

Hà Nội, ngày 19
tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ
TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC TẠI CUỘC HỌP NGHE BÁO CÁO TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ
TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Ngày 18/5/2023, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban
Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) chủ trì
cuộc họp nghe báo cáo tiến độ, kết quả triển khai một số nhiệm vụ công tác.
Tham dự có Lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc UBDT (Có danh sách kèm theo).
Sau khi nghe Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc báo cáo tiến độ và kết quả xây
dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-UBDT của Bộ trưởng, Chủ
nhiệm UBDT về hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc
gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai
đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG);
Chánh Văn phòng điều phối Chương trình MTQG 1719 báo cáo tiến độ về việc triển
khai sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg
ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức
phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương
thực hiện Chương trình MTQG; Vụ trưởng Vụ Pháp chế báo cáo tiến độ triển khai
thực hiện nhiệm vụ xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc và ý kiến phát
biểu của các đồng chí dự họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm kết luận:

1. Về sửa đổi các văn bản do các bộ, ngành chủ
trì

(1) Về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày
19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương
trình mục tiêu quốc gia:

Giao Vụ Chính sách Dân tộc chủ trì, phối hợp với
các vụ, đơn vị liên quan rà soát các nội dung có liên quan đến trách nhiệm của
UBDT trong tham gia sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP theo chỉ đạo
của Lãnh đạo Chính phủ. Đồng thời, tham gia với trách nhiệm cao nhất về các nội
dung cần sửa đổi, bổ sung khác của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP , đảm bảo phù hợp
với các quy định pháp luật, làm căn cứ triển khai trong thời gian tới.

(2) Đối với các Thông tư, văn bản hướng dẫn khác
của các bộ, ngành: các vụ, đơn vị được giao chủ trì tham mưu thực hiện tham mưu
theo nguyên tắc như nêu tại điểm (1). Đối với những nội dung thuộc phạm vi,
thẩm quyền, trách nhiệm của UBDT phải tham mưu tham gia đóng góp đảm bảo có căn
cứ, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn, đúng quy định để quá trình sửa
đổi đảm bảo thông suốt, giải quyết cơ bản những khó khăn, vướng mắc, theo tinh
thần chỉ đạo của Chính phủ.

(3) Giao Vụ Chính sách dân tộc phối hợp chặt chẽ
với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu xử lý đề nghị của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ
Chí Minh về định mức chi kinh phí biên soạn tài liệu giảng dạy và một số nội
dung khác, sau đó trao đổi, bám sát đơn vị chức năng của Bộ Tài chính để đưa
nội dung trên vào đề xuất sửa đổi Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 04/3/2022 quy
định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai
đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

(4) Giao các vụ, đơn vị tiếp tục rà soát kỹ các văn
bản để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, về trình tự, thủ tục, đối tượng, định
mức… trong thực hiện Chương trình MTQG 1719.

2. Về xây dựng Thông tư sửa đổi, bổ sung
Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT hướng
dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình MTQG 1719.

(1) Về nguyên tắc:

– Chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung theo đúng
thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Chủ nhiệm. Những nội dung được quy định theo
các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các thông tư, văn bản hướng dẫn của bộ,
ngành khác thì không đề xuất sửa đổi, bổ sung. Trong trường hợp cần thiết thì dẫn
chiếu điều khoản tại các thông tư, văn bản khác nhưng phải rà soát kỹ để đảm
bảo hướng dẫn đầy đủ.

– Chỉ hướng dẫn những nội dung đã được quy định
trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG 1719.

– Rà soát lại toàn bộ văn phong, thuật ngữ, chính
tả, tránh những từ ngữ khó hiểu, có thể hiểu nhiều nghĩa, nhiều cách hiểu khác
nhau…

– Đối với những nội dung phân cấp trong Thông tư,
cần hướng dẫn theo đúng thẩm quyền của UBDT.

(2) Về quy trình: Phải lấy đầy đủ ý kiến của các
đối tượng chịu tác động, theo đúng quy định của pháp luật, của quy chế làm việc

– Đối với nhóm nhiệm vụ thuộc chức năng của các vụ,
đơn vị trực thuộc UBDT: Giao các vụ, đơn vị phối hợp với Vụ Chính sách dân tộc,
Tổ soạn thảo tiếp tục rà soát toàn bộ nội dung liên quan đến trách nhiệm tham mưu
của vụ, đơn vị; Thủ trưởng vụ, đơn vị chịu trách nhiệm về các căn cứ đề xuất, tính
đúng đắn, tính phù hợp, kể cả những sai sót sau khi ban hành (nếu có). Các vụ,
đơn vị gửi thông tin, kết quả rà soát về Vụ Chính sách dân tộc trước ngày
21/5/2023.

– Vụ Chính sách dân tộc, Tổ soạn thảo nghiên cứu
tiếp thu đầy đủ ý kiến hợp lý của các vụ, đơn vị.

– Đối với ý kiến của các bộ, ngành, địa phương:
Giao Vụ Chính sách dân tộc khẩn trương tham mưu ngay văn bản đôn đốc, trình Bộ
trưởng, Chủ nhiệm ký, phát hành hỏa tốc đến Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố,
các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng các bộ, cơ quan được UBDT gửi xin ý kiến
nhưng chưa nhận được ý kiến góp ý; đề nghị có ý kiến bằng văn bản trước ngày
20/5/2023, nếu đến hạn mà UBDT chưa nhận được ý kiến thi coi như đồng ý với nội
dung dự thảo của UBDT.

– Trong trường hợp cần thiết, Vụ Chính sách dân tộc
đề xuất các cuộc họp của Tổ soạn thảo với các bộ, ngành; các vụ, đơn vị trực
thuộc UBDT. Trường hợp cần có sự chủ trì của Lãnh đạo Ủy ban thì Vụ Chính sách
dân tộc báo cáo Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Vinh Tơr chủ trì các cuộc họp theo
phân công của Bộ trưởng, Chủ nhiệm.

– Để đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ, giao Vụ Chính
sách dân tộc gửi dự thảo tài liệu (bộ tài liệu đã gửi tới các bộ, ngành) đến
các đồng chí Lãnh đạo Ủy ban để xin ý kiến góp ý gửi Vụ Chính sách dân tộc tổng
hợp trước ngày 23/5/2023.

(3) Về công tác thẩm định:

Vụ Chính sách dân tộc khẩn trương phối hợp chặt chẽ
ngay từ đầu với Vụ Pháp chế trong công tác thẩm định. Vụ Pháp chế hoàn thành công
tác thẩm định trước ngày 25/5/2023.

3. Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số
39/2021/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ:

(1) Giao Văn phòng điều phối Chương trình MTQG 1719:

– Tiếp thu chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, ý kiến tham
gia của các bộ, ngành, địa phương, các vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban để rà soát
tổng thể, toàn diện theo hướng: sửa đổi, bổ sung những nội dung thuộc phạm vi
của Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg đối với những nội dung bất cập có đủ cơ sở pháp
lý; đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, đúng quy định, thống nhất, đồng bộ
về nguyên tắc giữa các dự án, tiểu dự án, các nội dung trong Chương trình MTQG
1719.

– Về trình tự: rà soát, điều chỉnh bổ sung hồ sơ
theo quy định, tham mưu gửi Bộ Tư pháp thẩm định; bám sát, đôn đốc đơn vị chức
năng thuộc Bộ Tư pháp để sớm có văn bản, hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ theo
quy định. Hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5/2023.

– Đối với những nội dung kiến nghị, đề xuất không
thuộc phạm vi Quyết định số 39/2021/QĐ-TTg của các bộ, ngành, địa phương: chủ động
trao đổi hoặc tham mưu văn bản phúc đáp gửi bộ, ngành, địa phương theo thẩm
quyền; tham mưu báo cáo Đoàn giám sát của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ về chủ
trương sửa đổi quy định đối với những kiến nghị cần sửa đổi để đảm bảo sự thống
nhất, đồng bộ giữa các văn bản hướng dẫn hoặc tham mưu Thủ tướng Chính phủ giao
UBDT nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình xây dựng Chương trình giai đoạn
2026-2030.

(2) Giao các vụ, đơn vị phát huy trách nhiệm cao
nhất, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng điều phối Chương trình MTQG 1719 trong
thực hiện nhiệm vụ.

4. Về xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ, giao
Vụ Pháp chế:

(1) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu Bộ
trưởng, Chủ nhiệm ký quyết định kiện toàn Ban soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ,
trong đó: Bộ trưởng, Chủ nhiệm là Trưởng ban, đồng chí Thứ trưởng, Phó Chủ
nhiệm phụ trách Vụ Pháp chế là Phó Trưởng ban Thường trực, các đồng chí Thứ
trưởng, Phó Chủ nhiệm khác là Phó Trưởng ban, Thủ trưởng các vụ, đơn vị có liên
quan là thành viên; Quyết định chỉ ghi chức danh, không ghi tên cá nhân cụ thể.
Hoàn thành trước ngày 20/5/2023.

(2) Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch xây dựng dự thảo Nghị
định (Quyết định số 113/QĐ-UBDT ngày 15/3/2023) trên tinh thần bổ sung một số
hội nghị, hội thảo: Xin ý kiến các đại biểu Quốc hội là người DTTS và thành
viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội (dự kiến tổ chức hội nghị xin ý kiến vào đầu
tháng 6/2023); Xin ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia có tầm ảnh hưởng, nhiều
kinh nghiệm và tâm huyết với công tác dân tộc; Xin ý kiến các đồng chí nguyên
Lãnh đạo Ủy ban qua các thời kỳ; Xin ý kiến của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và cơ quan Trung ương của các đoàn thể chính trị; báo cáo Ban Cán
sự Đảng UBDT trước khi trình Chính phủ… Kế hoạch trình ký ban hành trước ngày
25/5/2023.

(3) Sau khi Kế hoạch được ban hành và Ban soạn thảo
được kiện toàn, khẩn trương tham mưu phân công nhiệm vụ cụ thể cho các vụ, đơn vị
theo chức năng, nhiệm vụ (có nội dung, sản phẩm, tiến độ cụ thể… trong đó có
phân công nhiệm vụ về công tác tuyên truyền).

(4) Lập dự toán chi tiết để triển khai các nhiệm vụ
được giao theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Giao Vụ Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng
Ủy ban tham mưu đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng quy định.

(5) Về phương án sửa đổi, bổ sung Nghị định số
05/2011/NĐ-CP

Căn cứ các cơ sở chính trị, pháp lý (đánh giá tổng
kết thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ; ý kiến tham gia của các bộ, ngành,
địa phương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ; ý
kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ về đề cương đã trình, nhất là căn cứ các
chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc, chính
sách dân tộc (Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết
luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị
quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc
trong tình hình mới, 06 Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng kinh tế
và các Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính
trị, Chiến lược Công tác dân tộc…) và cơ sở thực tiễn… Ban soạn thảo hoàn
thiện dự thảo bổ sung Nghị định số 05/2011/NĐ-CP , báo cáo Ban Cán sự Đảng Ủy
ban trong tháng 6 năm 2023.

5. Về xây dựng Quy chế làm việc của UBDT:

(1) Giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Văn phòng
Ủy ban tham mưu kiện toàn Tổ soạn thảo xây dựng Quy chế làm việc của Ủy ban Dân
tộc, thành viên gồm Thủ trưởng các vụ, đơn vị có liên quan và một số đồng chí
giúp việc Tổ soạn thảo.

(2) Giao Tổ soạn thảo xây dựng Quy chế làm việc của
UBDT:

– Bám sát báo cáo tổng kết tình hình, kết quả thực
hiện Quy chế làm việc của UBDT ban hành kèm theo Quyết định số 559/QĐ-UBDT ;
Nghị định số 66/2022/NĐ-CP ngày 20/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT; Quy chế làm việc của Chính phủ;
những vấn đề đặt ra trong thực tiễn và tham khảo quy chế làm việc của một số bộ
ngành để tham mưu xây dựng Quy chế làm việc của UBDT. Nội dung quy chế chỉ quy
định những vấn đề chủ yếu, mang tính nguyên tắc…Các quy trình, hệ thống biểu
mẫu… chi tiết được cụ thể hóa trong phần phụ lục kèm theo quy chế.

– Hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban
Dân tộc, trình ban hành trong tháng 6/2023.

6. Về công tác chuyển đổi số:

Phân công Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn
chỉ đạo Trung tâm Chuyển đổi số chủ trì phối hợp với Văn phòng và các vụ, đơn
vị liên quan khẩn trương xây dựng dự thảo Đề án chuyển đổi số trong cơ quan làm
công tác dân tộc, trọng tâm là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác dân tộc,
báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm trước ngày 07/6/2023.

Trên đây là kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy
ban Dân tộc tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ, kết quả triển khai một số nhiệm
vụ trọng tâm, Văn phòng Ủy ban thông báo kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT
để các vụ, đơn vị triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
– BTCN, các TTPCN (để b/c);
– Văn phòng BCS Đảng;
– Các vụ, đơn vị thuộc UBDT;
– Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, TH.

TL. BỘ TRƯỞNG,
CHỦ NHIỆM
CHÁNH VĂN PHÒNG

Lò Quang Tú

DANH SÁCH

ĐẠI BIỂU DỰ CUỘC HỌP
NGHE BÁO CÁO TIẾN ĐỘ, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
(Kèm theo Thông báo số 820/TB-UBDT, ngày 19 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Dân
tộc)

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1.

Hầu A Lềnh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm

2.

Lò Quang Tú

Chánh Văn phòng

3.

Hoàng Đức Thành

Vụ trưởng Vụ Pháp chế

4.

Hoàng Văn Tuyên

Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc

5.

Hà Việt Quân

Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu
quốc gia 1719

6.

Nguyễn Chí Tuấn

Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế

7.

Đào Xuân Quy

Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc

8.

Nguyễn Thị Nga

Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục
tiêu quốc gia 1719

9.

Lê Mạnh Dương

Thư ký Bộ trưởng, Chủ nhiệm

10.

Bùi Quốc Thắng

Phó Chánh Văn phòng

11.

Phạm Bình Sơn

Phó Chánh Văn phòng

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password