Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Thông tư 38/2022/TT-BCT bãi bỏ Khoản 1 Điều 2 Thông tư 19/2014/TT-BCT mẫu hợp đồng mua bán điện cập nhật 02/2023

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38/2022/TT-BCT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022   THÔNG TƯ BÃI BỎ KHOẢN 1 ĐIỀU 2 THÔNG TƯ SỐ 19/2014/TT-BCT NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG
Thông tư 38/2022/TT-BCT bãi bỏ Khoản 1 Điều 2 Thông tư 19/2014/TT-BCT mẫu hợp đồng mua bán điện cập nhật 12/2022

BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 38/2022/TT-BCT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ KHOẢN 1 ĐIỀU 2 THÔNG TƯ SỐ 19/2014/TT-BCT NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG BAN HÀNH MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN ĐIỆN PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH SINH HOẠT

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

Điều 1. Bãi bỏ một phần Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt

Bãi bỏ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
Văn phòng Quốc hội;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Văn phòng Chính phủ;
Văn phòng Tổng Bí thư;
Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ;
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
Tòa án Nhân dân tối cao;
Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
Công báo;
Kiểm toán nhà nước;
– Website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
Lưu: VT, PC, ĐTĐL.

KT. BTRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đặng Hoàng An

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password