Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất
Công văn, nghị định
0
Quyết định 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX 2023 Kế hoạch hoạt động Ban Chỉ đạo đổi mới kinh tế tập thể cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL mẫu đăng ký quyền tác giả quyền liên quan mới nhất cập nhật 06/2023

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2023/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 02 ...

0
Nghị quyết 87/NQ-CP 2023 thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW phát triển Hồ Chí Minh đến 2030 cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Thông tư 02/2023/TT-BNNPTNT điều kiện thi thăng hạng viên chức chuyên ngành nông nghiệp mới nhất cập nhật 06/2023

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 02/2023/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày ...

0
Chỉ thị 05/CT-UBND 2023 triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế Quảng Bình đến 2030 cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Quyết định 2237/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp Hồ Chí Minh cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Quyết định 923/QĐ-UBND 2023 quản lý kinh phí túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn Sơn La cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Kế hoạch 91/KH-UBND 2023 thực hiện 148/NQ-CP quy hoạch xây dựng đô thị Nam Định đến 2030 cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Quyết định 18/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Ban quản lý các khu công nghiệp Nam Định cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Quyết định 16/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp Đà Nẵng cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Thông báo 198/TB-VPCP 2023 giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh đầu tư công xây dựng hạ tầng cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Quyết định 1134/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính dữ liệu tài nguyên Sở Tài nguyên Hòa Bình cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password